Adatvédelem

Alapvetés

A Home&Kitchen Kft. (továbbiakban: a szolgáltató) a homeX.hu webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az elektronikus kereskedelmi szollgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései szerint jár el.

 

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Home&Kitchen Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 38-42 A/5.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-10-001830

Telefonszám: 06 20 456 8082

E-mail cím: admin@homeX.hu

Postacím: Home&Kitchen Kft. Ügyfélszolgálat, Budapest, Király u. 100, 1068

Adószám: 25910418-2-41

 

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre a www.homex.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja kizárólag a weboldalon nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatok célhoz kötötten, a beérkezett megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása illetve kapcsolattartás érdekében kerülnek felhasználásra.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és mindaddig fennmarad míg a Felhasználó kérelmezi az adatok törlését.  A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A kezelt személyes adatok köre

A homeX.hu webshop a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges homeX.hu internetes felületen történő regisztráció során a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Felhasználóról.

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • Telefonszám

 

A kezelt adatok továbbítása

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a homeX.hu kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a homeX.hu az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

  • Név
  • Szállítási cím
  • Telefonszám
  • A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
  • Megrendelés száma

Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Home&Kitchen Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

 

Cookie használat

 A cookie-k, vagyis az anonim látogatóazonosítók, a szolgáltatók által a Felhasználók számítógépére elhelyezett jelsorozatok, melyek egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmasak. Az cookie-k, vagy sütik önmagukban nem képesek a Felhasználókat azonosítani, kizárólag a Felhasználók számítógépének azonosítására alkalmas. A sütik használata lehetővé teszi a szolgáltató számára a testreszabott kiszolgálást, illetve segít a szolgáltatás színvonalának javításában. A Felhasználóknak lehetőségük van törölni a cookie-kat saját számítógépükről, illetve beállíthatják böngészőjükben a cookie-k alkalmazásának tiltását is.

A weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatást alkamazza, mely a Felhasználó számítógépén sütiket helyez el, hogy elemezze a Felhasználó weboldal-használatát. Ezen cookie-k szintén nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, illetve a Google sem kapcsolja össze őket egyéb Google adatokkal. A sütik használatát a Felhasználók  böngészőjük segítségével letilthatják.

 

A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználók az admin@homex.hu email címen, illetve postai úton tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezelésérők, illetve kérhetik ezen adatok megváltoztatását, helyreigazítását, valamint – a jogszabályban elrendelt szükséges adatkezelések kivételével – az adatok törlését.

A Felhasználók a szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.