Adatvédelem

Alapvetés

A Home&Kitchen Kft. (továbbiakban: a szolgáltató) a homeX.hu webáruház üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az elektronikus kereskedelmi szollgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései szerint jár el.

 

A szolgáltató, mint adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Home&Kitchen Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Rozália u. 38-42 A/5.

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 08-10-001830

Telefonszám: 06 20 456 8082

E-mail cím: admin@homeX.hu

Postacím: Home&Kitchen Kft. Ügyfélszolgálat, Budapest, Király u. 100, 1068

Adószám: 25910418-2-41

 

Az adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelésre a www.homex.hu internetes oldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja kizárólag a weboldalon nyújtott szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott adatok célhoz kötötten, a beérkezett megrendelések teljesítése, kiszállítása, számla kiállítása illetve kapcsolattartás érdekében kerülnek felhasználásra.

 

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és mindaddig fennmarad míg a Felhasználó kérelmezi az adatok törlését.  A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.: számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A kezelt személyes adatok köre

A homeX.hu webshop a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges homeX.hu internetes felületen történő regisztráció során a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Felhasználóról.

 • Név
 • E-mail cím
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám

A homeX.hu. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A homeX.hu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A homeX.hu. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A homeX.hu. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A kezelt adatok továbbítása

A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait a homeX.hu kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a homeX.hu az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

 • Név
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
 • Megrendelés száma

Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat a Home&Kitchen Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

A homeX.hu szállítói partnere az Express One Hungary Kft.: székhely. 1239 Budapest, Európa utca. 12; adószám: 13947109243; cégjegyzékszám: 01 09 980899.

Ezenfelül a homeX.hu a Vásárló hozzájárulása alapján továbbítja az adatait, adatkezelés céljából közösségi hálózatoknak célzott ajánlatok és hirdetések megjelenítése érdekében. Az ilyen partnereknek azonban nem adjuk át az Ön azonosító adatait. 

 • a Google Ireland Limited részére (regisztrációs száma: 368047, székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország); a társaság adatvédelmi feltételei itt találhatók: https://policies.google.com/technologies/ads
 • A Facebook Ireland Limited részére (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írország); a társaság adatvédelmi feltételei itt találhatók: https://facebook.com/about/privacy
 •  Árukereső részére(Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

Valamint minőségbiztosítási okokból: 

A Smartlook felvételt készít a Vásárló weboldalunkn történő böngészéséről, amennyiben ezt a szolgáltatást ki szeretné kapcsolni az alábbi liken teheti meg: https://www.smartlook.com/opt-out

 

Cookie használat

 A cookie-k, vagyis az anonim látogatóazonosítók, a szolgáltatók által a Felhasználók számítógépére elhelyezett jelsorozatok, melyek egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmasak. Az cookie-k, vagy sütik önmagukban nem képesek a Felhasználókat azonosítani, kizárólag a Felhasználók számítógépének azonosítására alkalmas. A sütik használata lehetővé teszi a szolgáltató számára a testreszabott kiszolgálást, illetve segít a szolgáltatás színvonalának javításában. A Felhasználóknak lehetőségük van törölni a cookie-kat saját számítógépükről, illetve beállíthatják böngészőjükben a cookie-k alkalmazásának tiltását is.

A weboldal a Google Analytics webelemző szolgáltatást alkamazza, mely a Felhasználó számítógépén sütiket helyez el, hogy elemezze a Felhasználó weboldal-használatát. Ezen cookie-k szintén nem alkalmasak a felhasználók azonosítására, illetve a Google sem kapcsolja össze őket egyéb Google adatokkal. A sütik használatát a Felhasználók  böngészőjük segítségével letilthatják.

 

A Felhasználó jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználók az admin@homex.hu email címen, illetve postai úton tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezelésérők, illetve kérhetik ezen adatok megváltoztatását, helyreigazítását, valamint – a jogszabályban elrendelt szükséges adatkezelések kivételével – az adatok törlését az adatvédelmi tisztviselőtől.

A Felhasználók a szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

A Felhasználó jogai

Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van tudni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, milyen céllal, mennyi időn keresztül, a személyes adatait hol szerezzük be, kinek továbbítjuk, ki az, aki rajtunk kívül kezeli ezeket és milyen más jogai illetik meg a személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Ezt mind megtudhatja a „Vevők személyes adatainak védelme“ című dokumentumból. Azonban, ha nem biztos abban, hogy melyek azok a személyes adatai, amelyeket kezelünk, kérheti, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat egyáltalán kezeljük-e vagy sem, és amennyiben igen, akkor a személyes adataihoz jogosult hozzáférni. Hozzáférési joga keretében kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól, az első másolatot pedig ingyenesen, a többi másolatot már térítés ellenében.

 

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben észleli, hogy az általunk kezelt személyes adatai nem pontosak vagy nem teljesek, joga van hozzá, hogy azokat haladéktalanul helyesbítsük, esetleg kiegészítsük.

 

Törléshez való jog

Bizonyos esetben joga van ahhoz, hogy a személyes adatait töröljük. Az Ön személyes adatait haladéktalanul töröljük, amennyiben teljesül valamelyik a következő indokok közül:

 • arra a célra, amiért az Ön személyes adatait kezeltük már nincs szükségünk;
 • a személyes adatának kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását visszavonja, mivel olyan adatokról van szó, amelyek kezeléséhez nélkülözhetetlen a hozzájárulása és egyidejűleg nem létezik más indok, amiért ezeket az adatokat kezelnünk kellene;
 • használja ki a tiltakozáshoz való jogát (lásd lejjebb a Jog az adatkezelés kifogásolására) azoknak a személyes adatainak kezelése ellen, amelyek kezelése a jogos érdekünk alapján történik, és mi úgy találjuk, hogy ilyen jogos érdek, amely az ilyen adatkezelést indokolná már nem létezik, vagy
 • úgy véli, hogy a mi általunk eszközölt személyes adatkezelés már nincs összhangban a kötelezően alkalmazandó általános előírásokkal.

 

A törléshez való jog nem jelenti azt, hogy minden személyes adata azonnali törlésre kerül. Ezzel nem lehet élni akkor, ha személyes adatainak kezelése továbbra is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy jogi kötelezettségünket, vagy a rendeltetést, a teljesítményt vagy a mi jogi követeléseinket teljesíthessük.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos esetekben a törlési jogon kívül a kezelés korlátozásához való joggal lehet élni. Ez a jog egyes esetekben lehetővé teszi, hogy a személyes adatai meg legyenek jelölve, hogy ne képezzék a további adatkezelés folyamataink tárgyát - de ebben az esetben nem örökre (mint a törlési jog gyakorlása esetén), hanem korlátozott időre. Személyes adatainak kezelését abban az esetben kell korlátoznunk, ha:

 • ahhoz, hogy a személyes adatait kezeljük, nincs meg a megfelelő jogalap (pl. túllépjük azt a keretet, amelyet kezelnünk szükséges), de Ön az ilyen adatok törlése előtt csupán a korlátozás mellett dönt (pl. ha úgy véli, hogy az ilyen adatokat a jövőben a részünkre amúgy is szolgáltatná);
 • a személyes adataira a már fent említett adatkezelési célokra nincs szükségünk, de Önnek a rendeltetés, teljesítmény vagy mi jogi követeléseinek védelme miatt van szüksége rájuk, vagy
 • tiltakozik az adatkezelés ellen. A tiltakozáshoz való jog gyakorlása részletesebben a Jog az adatkezelés kifogásolására részben van leírva. Ez alatt az időszak alatt, amíg a tiltakozáshoz való jog jogosságát kivizsgáljuk, kötelesek vagyunk a személyes adatainak kezelését korlátozni.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Minden Ön által szolgáltatott személyes adat megszerzéséhez joga van és azokhoz is, amelyeket a hozzájárulása alapján kezelünk (lásd az Amennyiben hozzájárulását adja nekünk című részt) és a szerződés teljesítése alapján is. Az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésére. Ahhoz, hogy a kérelme alapján az adatok továbbítása minél egyszerűbb legyen, csak olyan adatok lehetnek azok, amelyek kezelése elektronikus adatbázisainkban automatizált módon történik.

 

Jog az adatkezelés kifogásolására

Tiltakozhat az adatkezelés ellen, amely a számunkra jogos érdekünk alapján történik. Amennyiben marketing tevékenységről van szó, a személyes adatai kezelését minden további nélkül abbahagyjuk; máskülönben ezt akkor tesszük meg, ha súlyos okunk van az ilyen adatkezelés folytatására.

 

Panasz benyújtásához való jog

A jogainak a fent feltüntetett módon való érvényesítése nem érinti azt a jogát, hogy az illetékes felügyeleti szervhez panaszt nyújtson be. Ezt a jogát különösen akkor érvényesítheti, ha úgy vélekedik, hogy a személyes adatai kezelése jogtalan vagy az általánosan hatályban lévő előírásokba ütközik. Adatkezelésünk ellen panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , www.naih.hu )